Zapraszamy do konsultacji w zakresie:

  • Pogłębiania wiedzy i umiejętności nauczycieli niezbędnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
  • Dostarczania dyrektorom odpowiedniej wiedzy na temat organizacji edukacji włączającej;Pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy dzieckiem niepełnosprawnym;
  • Zapoznawanie nauczycieli z ogólnymi zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  • Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli w celu przybliżenia odpowiednich form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
  • Informowania rodziców o organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska.
Zapraszamy!