1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 
w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a)      wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem 
i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym 
i przyrodniczym,
b)      udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)      umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d)     sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi orozpoznanych specyficznych trudnościach i uzdolnieniach
e)      współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
 
2.      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a)      poznawanie i rozumienie świata i siebie,
b)      nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c)      odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,
d)     budowanie systemu wartości.
 
3.      Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a)      zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 
i zdrowym środowisku,
b)      uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c)      zapewnieniu wsparcia i zindywidualizowanej pomocy dla dzieci z rozpoznanymi specyficznymi trudnościami (niepełnosprawne, przewlekle chore, przyjęte po przejściu z obcego systemu edukacji) jak i uzdolnieniami,
d)     stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
e)      rozwijaniu wrażliwości moralnej,
f)       kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
g)      rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej 
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
h)       rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
i)         zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 
4.      Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 
5.      Misja przedszkola:
 
JESTEŚMY PO TO, ABY:
- propagować w środowisku ideę integracji dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych,
- uczyć dzieci  z naszego przedszkola zaradności, samodzielności, tolerancji oraz bycia twórczym, umiejącym w pełni wykorzystać swoje możliwości
w dalszej edukacji,
- wspierać rodzinę w wychowaniu dziecka,
- współpracować z rodzicami w zaspokajaniu potrzeb dziecka
i wykorzystywaniu jego możliwości,
- wspierać indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego dziecka,
a jednocześnie uczyć go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych oraz działania dla wspólnego dobra,
- kreować pozytywny wizerunek nauczyciela dobrze wykształconego, kompetentnego, zaangażowanego w swoją pracę.
 
 
W swej pracy będziemy kierować się szacunkiem do drugiego człowieka.
Nasze działania opierać się będą na powszechnie przyjętym systemie wartości. Będziemy przestrzegać postanowień zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
Nasze przedszkole będzie pełnić funkcję doradczą i wspierającą rodziców.