Organami przedszkola są:
 
I.      Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Laskowska

II .    Rada Pedagogiczna:
Małgorzata Piliczewska
Agnieszka Jarzembska
Katarzyna Kowalińska
Marta Jarocka
Małgorzata Opawska
Anna Malanowska-Formela
Małgorzata Radecka
Beata Pronobis
Dorota Hodorowicz
Joanna Sowula-Miszczak
Maria Deja-Dziki
Daria Doruch
Karolina Opaczewska 
Katarzyna Starzyńska
Ewa Karewicz
Agnieszka Hallman
III.    Rada Rodziców:


 
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z  przepisami prawa i niniejszym statutem.
 
 
 
I. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 
 
 
Dyrektor przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu.
Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1.      W zakresie reprezentowania placówki na zewnątrz:
a)      współpracowanie z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
b)      współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
c)      informowanie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie, o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,
d)     współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.
2.      W zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
a)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
b)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy przedszkola, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
c)      przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców planu nadzoru pedagogicznego  w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan oraz udzielanie informacji o jego realizacji,
d)     przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
e)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych przez przedszkole nauczycieli, w tym prowadzenie hospitacji/obserwacji zajęć dydaktycznych,
f)       dopuszczenie do realizacji zestawu programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
g)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
h)      koordynowanie współpracy organów przedszkola,  zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz zapewnienie wymiany informacji między nimi,
i)        zorganizowanie spotkania negocjacyjnego organów przedszkola w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii,
j)        w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowanie –
w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
k)      podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
l)        wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
m)    ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
3.      W zakresie bezpieczeństwa:
a)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
b)      dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie,
c)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
d)     organizowanie prac konserwatorskich i remontowych.
4.      W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a)      kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
c)      przydzielanie nagród i udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
d)     administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5.      W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a)      zarządzanie majątkiem przedszkolnym,
b)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
c)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkolnego,
e)      organizowanie prac konserwacyjno-remontowych.
6.      Dyrektor wykonuje także inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 
 
 
 
 
 
II. RADA  PEDAGOGICZNA
 
 
1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
5.      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6.      Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący rady, który jest zobowiązany powiadomić jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z  regulaminem rady.
7.      Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
8.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
9.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
10.  Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a)      zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
b)      przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola, zatwierdzanie zmian
w statucie,
c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu,
d)     uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
e)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f)       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,
g)      wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do udziału w pracach  zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela,
h)      wybieranie członków Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
11.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)      organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
b)      projekt planu finansowego przedszkola,
c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych,
e)      kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący
w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
f)       przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
g)      na wniosek dyrektora, programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli do realizacji.
12.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania  jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić  o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
13.  Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
a)      poszukiwanie odpowiednich i nowatorskich  rozwiązań metodycznych,
b)      organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c)      kształtowanie  postaw obywatelskich, etycznych  i  zawodowych  swych  członków zgodnie z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
d)     współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi).
14.  Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
a)      rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b)      przestrzegania wewnętrznych postanowień i zarządzeń dyrektora,
c)      czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach, do których został powołany,
d)     do uczestnictwa w  wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli,
e)      realizowania uchwał rady, także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
f)       składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
g)      przestrzegania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady,
h)       informowanie o rozwoju dziecka wyłącznie rodziców (opiekunów prawnych),
i)        współtworzenia  atmosfery  życzliwości,  koleżeństwa  i   zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.
15.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
16.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 
 
 
 
III. RADA  RODZICÓW
 
 
 
1.      Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu Nr 48 w Gdańsku stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2.      W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) reprezentanci Rad Oddziałowych. Wybory reprezentantów do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4.      Regulamin Rady Rodziców w szczególności zawiera:
a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy,
b)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych,
c)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
5.      Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.
6.      Rada Rodziców  może występować do organu  prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora,  Rady Pedagogicznej z wnioskami
 i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw  przedszkola.
7.      Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora. oraz uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i Sziców.
8.      W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada  Rodziców może  gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
9.      W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu, opiniuje program
      i harmonogram poprawy efektywności nauczania lub wychowania.
10.  Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 
z wyjątkiem nauczyciela stażysty. Rada Rodziców ma prawo wyrazić swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
11.  Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 
 
 
 
Zasady współdziałania organów przedszkola
 
 
1.      Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
2.      Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
a)      każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych 
 w Statucie Przedszkola,
b)       każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
3.      Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą rozmów 
i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.